Væksten skal ske via internettet

Klimakompasset er en platform eller et redskab, der hjælper enkeltpersoner, virksomheder og organisationer med at navigere i klimakrisen. Det giver vejledning og ressourcer til at forstå klimaforandringerne og træffe bæredygtige handlinger. Det kan være et værktøj til at beregne ens CO2-aftryk, finde klimavenlige alternativer eller finde ud af, hvordan man kan kompensere for ens klimapåvirkning.

Klimakompensation refererer til en metode, hvor man kompenserer for ens egne eller en organisations CO2-udledning ved at investere i projekter, der reducerer eller fjerner CO2 fra atmosfæren. Det kan være gennem køb af klimakreditter eller investering i grønne teknologier. Formålet er at reducere ens netto CO2-aftryk og bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne.

Klimakompensation fly handler om at kompensere for de CO2-udledninger, der er forbundet med flyrejser. Det kan være ved at betale for projekter, der modvirker CO2-udledningerne fra flytransport eller investere i grønne flyteknologier. Formålet er at gøre flyrejser mere bæredygtige og minimere deres klimapåvirkning.

Klimakontrolleret gris refererer til en gris, der bliver opdrættet og fodret på en måde, der har til formål at reducere dens miljømæssige belastning og klimapåvirkning. Dette kan indebære, at grisene får en kost, der er mere klimavenlig, eller at de holdes under forhold, der reducerer deres udledning af drivhusgasser.

Klimakrav er betingelser eller standarder, der bliver pålagt en virksomhed eller en produktionsproces med henblik på at minimere deres klimapåvirkning. Det kan være krav om at reducere CO2-udledninger, bruge vedvarende energi eller implementere klimavenlige teknologier og metoder.

Klimakreditter er certifikater, der bliver udstedt for at kompensere for CO2-udledninger. Disse kreditter repræsenterer reduktioner eller fjernelser af CO2, der er foretaget et andet sted i verden. De kan købes og bruges af virksomheder eller enkeltpersoner til at neutralisere deres CO2-aftryk og bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne.

Klimakrise henviser til den globale udfordring, vi står over for med de stigende globale temperaturer, ekstreme vejrforhold og andre negative konsekvenser af klimaforandringerne. Det er en situation, der kræver beslutninger og handlinger på alle niveauer for at reducere CO2-udledninger, tilpasse sig til klimaforandringerne og skabe en mere bæredygtig fremtid for alle.

Klimakrisen refererer til den nuværende globale udfordring med klimaforandringerne. Det er en betegnelse, der bruges til at beskrive de økologiske, økonomiske og sociale konsekvenser af øget global opvarmning og stigende CO2-udledninger. Det sætter fokus på behovet for at handle hurtigt og effektivt for at bekæmpe og reducere klimaforandringerne.

Klimaks er højdepunktet eller klimakten i en fortælling eller handling. Det er det øjeblik, hvor spændingen eller intensiteten er på sit højeste, og de største begivenheder eller ændringer sker. I berettermodellen er klimakset normalt det mest afgørende øjeblik, hvor konflikten når sin højeste spænding og bliver løst.

Klimaks berettermodellen er en struktur eller model, der bruges i fortællinger eller historier. Den består af forskellige dele, herunder introduktion, konfliktopbygning, højdepunkt (klimaks), afvikling og afslutning. Klimakset er normalt det mest dramatiske og spændende øjeblik, hvor historien tager en afgørende drejning og nå til sit højdepunkt.
klimakterie: Klimakterie refererer til overgangsperioden, også kendt som overgangsalderen, hvor kvinder oplever hormonelle og fysiske ændringer i deres krop. Det er typisk karakteriseret ved symptomer som hedeture, nattesved, humørsvingninger og ændringer i menstruationscyklussen.

klimakteriesymtom: Klimakteriesymtom er de forskellige tegn og symptomer, som kvinder kan opleve i overgangsalderen. Dette kan omfatte hedeture, søvnproblemer, vaginal tørhed, humørsvingninger og vægtøgning.

klimakteriet: Klimakteriet, også kendt som overgangsalderen, er den livsperiode, hvor kvinder stopper med at have menstruation og ikke længere kan blive gravide. Det skyldes faldet i østrogenniveauer og medfører en række fysiske og hormonelle ændringer i kroppen.

klimakvarteret østerbro: Klimakvarteret på Østerbro er en betegnelse for et område i byen, hvor der er fokus på bæredygtighed og miljøvenlighed. Det kan omfatte initiativer som genbrug, energibesparelse, grønne områder og cykelfremkommelighed.

klimalavbund: Klimalavbund er et begreb inden for jordbrug og landbrug, der refererer til jord, der er utilgængelig eller mindre egnet til dyrkning på grund af ekstreme klimatiske forhold. Det kan være jord med dårlig dræning, ekstrem tørke eller store temperaturudsving.

klimalitteratur: Klimalitteratur henviser til litteratur, der fokuserer på temaer som klimaforandringer, miljøbevidsthed, bæredygtighed og menneskets påvirkning af naturen. Det kan omfatte både faglitteratur og skønlitteratur, der sætter fokus på de globale klimaudfordringer.

klimalov: Klimalov er en type lovgivning, der er vedtaget af regeringer for at regulere og begrænse menneskelig påvirkning af klimaet. Disse love kan omfatte reguleringer for udledning af drivhusgasser, energieffektivitet, vedvarende energi og beskyttelse af miljøet.

klimaløsninger: Klimaløsninger refererer til de forskellige metoder og tiltag, der kan gennemføres for at bekæmpe klimaforandringer og minimere miljøpåvirkningen. Det kan omfatte alt fra brugen af vedvarende energi og energibesparende teknologier til genbrug, genoprettelse af naturområder og fremme af bæredygtige levevis.

klimalån: Klimalån er en type finansiering, der tilbydes til enkeltpersoner eller virksomheder for at støtte investeringer i klimavenlige projekter eller teknologier. Disse lån kan bruges til installation af vedvarende energianlæg, energieffektive renoveringer eller andre grønne initiativer.

klimamad: Klimamad refererer til de valg af fødevarer og spisevaner, der kan have en positiv indvirkning på miljøet og klimaet. Dette kan omfatte spisning af fødevarer med lavt klimaaftryk, såsom plantebaseret kost, lokalproducerede fødevarer og reduktion af madspild.

Klimamarch 2018: Klimamarch 2018 var en demonstration, der fandt sted i maj 2018 med det formål at fremhæve vigtigheden af at tage hånd om klimaforandringerne og opfordre til handling på verdensplan.

Klimamarch 25. maj: Klimamarchen den 25. maj er en årlig begivenhed, hvor tusindvis af mennesker i forskellige byer rundt om i verden samles for at vise deres støtte til klimaet og opfordre regeringer til at træffe større foranstaltninger for at bekæmpe klimaforandringerne.

Klimaminister: Klimaministeren er en regeringsmedlem, der er ansvarlig for at udvikle politikker og strategier for at tackle klimaforandringer og reducere drivhusgasemissioner i deres land.

Klimaministeriet: Klimaministeriet er den afdeling eller institution i en regering, der er ansvarlig for at udarbejde og gennemføre politikker og initiativer vedrørende klimaforandringer og bæredygtig udvikling.

Klimaministeriet job: Et job hos klimaministeriet kan være alt lige fra klimarådgiver til politisk analytiker. Det indebærer at bidrage til udvikling og implementering af politiske programmer og strategier for at tackle klimaforandringer og fremme en grøn økonomi.

Klimamonitor: En klimamonitor er et redskab, der bruges til at overvåge og registrere forskellige klimadata, såsom temperatur, nedbør og luftkvalitet, over tid. Det hjælper med at vurdere og forstå klimaforandringerne og deres indvirkning på miljøet og samfundet.

Klimamyten: Klimamyten refererer til forskellige misforståelser eller fejlagtige oplysninger om klimaforandringer, ofte spredt af dem, der benægter eller nedspiller klimaforandringernes alvor og menneskelige påvirkning.

Klimamærke: Et klimamærke er en certificering eller et mærke, der angiver, at en virksomhed eller et produkt har taget hensyn til klimaet i deres drift eller produktion. Det kan være et tegn på bæredygtighed og miljøvenlighed.

Klimamål: Klimamål er konkrete og målbare mål, der er fastsat af regeringer, organisationer eller internationale aftaler for at reducere drivhusgasemissioner og begrænse klimaforandringerne. Disse mål kan omfatte reduktion af CO2-udledning, øget brug af vedvarende energikilder osv.

Klimamål 2030: Klimamål 2030 henviser specifikt til de mål, som et land, en organisation eller en international aftale har sat for at opnå inden 2030 for at bidrage til at begrænse klimaforandringerne. Disse mål kan omfatte reduktion af drivhusgasemissioner, øget energieffektivitet eller overgang til grøn energi.

Klimapartneren – Klimapartneren er en organisation eller virksomhed, der aktivt arbejder for at reducere CO2-udledningen og bekæmpe klimaforandringer. De fokuserer på bæredygtige løsninger og samarbejder med andre virksomheder og organisationer for at skabe en grønere fremtid.

Klimapartnerskaber – Klimapartnerskaber er samarbejder mellem forskellige sektorer, virksomheder og organisationer med det fælles mål om at reducere klimapåvirkningen. Disse partnerskaber arbejder sammen om at udvikle og implementere initiativer og løsninger, der kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Klimaplader – Klimaplader refererer til en type byggemateriale, der er designet til at være energieffektivt og miljøvenligt. Disse plader er fremstillet af genanvendte materialer og har gode isoleringsegenskaber, hvilket kan bidrage til at reducere energiforbruget og dermed CO2-udledningen fra bygninger.

Klimaplan for en grøn affaldssektor – En klimaplan for en grøn affaldssektor er en strategi eller handlingsplan, der sigter mod at reducere klimapåvirkningen fra affaldsbehandling og -håndtering. Planen kan omfatte initiativer som genbrug, genanvendelse, kompostering og udvikling af mere energieffektive og bæredygtige metoder til behandling af affald.

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi – En klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er en strategi, der sigter mod at integrere principperne for cirkulær økonomi i håndteringen af affald. Dette indebærer at optimere ressourceudnyttelsen, genbruge materialer og minimere spild gennem genanvendelse og genbrug. Planen fokuserer på at skabe en mere bæredygtig og ressourceeffektiv affaldshåndtering.

Klimapolitik – Klimapolitik refererer til regeringers eller organisationers tiltag og beslutninger for at håndtere klimaændringer og reducere klimapåvirkningen. Dette kan omfatte lovgivning, regulering, incitamenter og støtte til at fremme bæredygtighed, energieffektivitet og reduktion af drivhusgasudledninger.

Klimapro – Klimapro er en forkortelse for klimaapoteket og er et dansk informationscenter, der giver råd og vejledning om klimaforandringer og energibesparelser. Klimapro hjælper borgere og virksomheder med at træffe miljøvenlige valg og tage del i kampen mod klimapåvirkninger.

Klimaproblemer – Klimaproblemer henviser til de udfordringer og problemer, der er forbundet med klimaændringer og global opvarmning. Dette kan omfatte stigende globale temperaturer, havstigninger, ekstremt vejr, tab af biodiversitet og andre økologiske konsekvenser. Det er vigtigt at adressere og løse disse problemer for at bevare miljøet og sikre en bæredygtig fremtid.

Klimaprogram 2022 – Klimaprogram 2022 er en plan eller strategi, der er udviklet til at tackle klimaændringer og reducere CO2-udledningen i år 2022. Programmet kan omfatte mål, initiativer og konkrete handlinger, der skal implementeres for at nå målene for reduktion af drivhusgasser og fremme bæredygtige løsninger.

Klimapsykologi – Klimapsykologi er studiet af, hvordan klimaændringer påvirker menneskers adfærd, holdninger og mentale velbefindende. Det undersøger sammenhængen mellem menneskers psykologi og deres opfattelse af klimaforandringer samt deres reaktioner og tilpasninger til disse udfordringer. Klimapsykologi kan også se på, hvordan man kan fremme proaktiv adfærd og positiv handling i forhold til klimaforandringer

Klimaregnskab: Et klimaregnskab er en metode til at måle og vurdere en virksomheds eller organisations klimapåvirkning. Det omfatter en detaljeret opgørelse over virksomhedens eller organisationens CO2-udledning, energiforbrug og andre faktorer, der bidrager til klimaændringer.

Klimaråd: Et klimaråd er en uafhængig institution, der giver råd og vejledning til regeringen eller andre beslutningstagere om klimamæssige spørgsmål. Rådene fra klimarådet kan omfatte politiske anbefalinger, tekniske løsninger og økonomiske strategier til at bekæmpe klimaændringer.

Klimarådet: Klimarådet er en institution i Danmark, der blev etableret i 2014. Det er uafhængigt af regeringen og har til formål at give uafhængig rådgivning om klimapolitik og klimaforandringer. Medlemmerne af Klimarådet er eksperter inden for klima, energi og økonomi.

Klimaservice: Klimaservice er en service, der tilbydes af specialister inden for klimaanlæg eller varmepumper. Det omfatter installation, vedligeholdelse og reparation af klimaanlæg og varmepumper for at sikre optimal ydeevne og energieffektivitet.

Klimashop: En klimashop er en butik eller online platform, der tilbyder produkter og løsninger til at reducere klimaaftryk og fremme bæredygtighed. Produkterne kan omfatte energieffektive apparater, genanvendelige produkter og klimavenligt tilbehør.

Klimasikring: Klimasikring henviser til foranstaltninger, der træffes for at beskytte samfundet og infrastrukturen mod klimapåvirkninger og ekstremt vejr. Dette kan omfatte opførelse af stormflodssikringer, tilpasning af bygninger og infrastruktur til klimaændringer og forbedring af vandafledningssystemer.

Klimaskærm: En klimaskærm er den ydre del af en bygning, der beskytter mod klimaforhold som vind, regn, sollys og temperaturændringer. Dette omfatter tag, facade og vinduer, der er designet til at sikre energieffektivitet og indeklima.

Klimastald: En klimastald er en type landbrugsfacilitet, der er designet til at reducere landbrugssektorens klimapåvirkning. Dette kan omfatte anvendelse af avancerede ventilationssystemer, affaldshåndteringsteknologier og andre metoder til at mindske udledning af drivhusgasser fra husdyrproduktion.

Klimastaten: Klimastaten er en betegnelse, der bruges til at beskrive den aktuelle tilstand og udvikling inden for klimaet på globalt eller nationalt niveau. Det omfatter oplysninger om temperaturændringer, CO2-koncentration, havniveau og andre klimarelaterede data.

Klimastrejke: En klimastrejke er en form for protest, hvor mennesker, normalt studerende eller unge, strejker fra skole eller arbejde for at kræve en mere ambitiøs klimapolitik og handling mod klimaændringer. Strejken kan omfatte aktiviteter som demonstrationer, møder og andre offentlige handlinger.